Atur, ocupació i assalariats

Les dades que s’obtenen de l’Enquesta de Forces del Treball que elabora el departament d’Estadística del Govern d’Andorra fixen la taxa d’atur, dada oficial i comparable a nivell internacional. Aquesta enquesta és una investigació de periodicitat trimestral dirigida a les famílies que resideixen de forma habitual i permanent al Principat d’Andorra, dissenyada a partir dels requeriments d’organismes internacionals com Eurostat, OIT i l’ONU. Les dades històriques de l’evolució de la taxa d’atur durant els darrers deu anys mostren com actualment Andorra se situa en els nivells més baixos mai assolits. El primer trimestre del 2019 la taxa d’atur se situa en un 2,1%, per sota respecte de la taxa d’atur enregistrada durant el primer trimestre del 2018, que era del 2,3%, i també inferior a la taxa enregistrada el primer trimestre del 2017 que era del 3,4%. Estem doncs en una bona tendència que s’allarga en el temps.

Si parlem d’ocupació, dades que s’obtenen del Servei d’Ocupació, hem de discriminar entre el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina, i les persones ocupades que busquen una millora de feina. A tancament del maig 2019, constaven inscrites al Servei d’Ocupació un total de 473 persones en recerca de feina, amb una variació respecte del mes anterior del +4,2% superior amb 454 persones, i un +9,2% superior al mateix mes de l’any anterior, que van ser 433 persones. Pel que fa al nombre de persones en situació de millora de feina, es va produir una variació mensual del +1,9%, 265 persones en millora de feina respecte 260 del mes anterior, i una variació del +14,7% respecte del maig de l’any 2018, quan van ser 231 persones. L’evolució mensual dels demandants en recerca de feina al Servei d’Ocupació respon a l’estacionalitat de l’inici i la fi de les temporades d’hivern i d’estiu sobre el mercat de treball. Si bé la taxa d’atur ha experimentat una disminució constant d’ençà del 2014, en canvi, les dades de registre de demandants al Servei d’Ocupació tendeixen a mantenir-se pel que fa als demandants inscrits en recerca de feina i a augmentar pel que fa als demandants que cerquen una millora de lloc de treball. Diversos factors han pogut intervenir en aquesta tendència. El Servei d’Ocupació ha implementat des del 2017 accions destinades a millorar la imatge del mateix Servei d’Ocupació i dels serveis oferts als usuaris, com l’ampliació i la divulgació del catàleg de formacions ocupacionals i la publicació del detall de les ofertes de treball a través de la pàgina web, o la facilitat per poder realitzar tràmits online que permeten agilitzar la inscripció dels demandants, entre altres accions.

Finalment, les dades d’evolució del nombre de llocs de treball i del nombre d’empreses recollides per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, corroboren aquesta millora de la situació laboral, com mostra el darrer informe Mercat laboral, abril del 2019, del qual s’extreu que malgrat la pèrdua de llocs de treball en el sector financer en el mateix període de l’any (gener-abril), aquest 2019 el nombre d’assalariats ha augmentat en 831 persones, una molt bona notícia, com també el diferencial positiu del mes de març amb relació al mateix període de l’any anterior, on el nombre d’empreses ha augmentat del +3,65%, i el de llocs de treball de +2,75%. No podem conformar-nos ni fer triomfalisme, però podem dir que malgrat la conjuntura complicada i cada vegada més competida, l’economia andorrana té elements estables que generen llocs de treball, un símptoma de confiança del sector privat que ens ha de permetre ser optimistes.

Deixa un comentari